Uitgebreid zoeken

 
Selectie ongedaan maken
Alles deselecteren Select all
 

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Tickets2work

 
Artikel 1 Definities
1. Tickets2work.nl de gebruiker van deze algemene voorwaarden is een initiatief van Toolbox55 BV gevestigd aan Havenstraat 3, 6211 GJ Maastricht ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer: 21012329 en hierna ook te noemen tickets2work.
2. Opdrachtgever: de partij, handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, met wie Toolbox55 BV direct of via tickets2work en zijn licentiegevers een overeenkomst heeft gesloten.
4. Opdrachtnemer: de partij met wie de opdrachtgever via tickets2work en zijn licentiegevers een overeenkomst sluit met betrekking tot de aanschaf van één of meer e-tickets of tegoedbonnen voor het leggen van contacten of het maken van afspraken.
5. Overeenkomst: iedere tussen de opdrachtgever en Toolbox55 BV direct en via tickets2work of zijn licentiegevers tot stand gekomen overeenkomst ter zake van de dienstverlening van tickets2work en zijn licentiegevers, alsmede ter zake van de levering van de programmatuur, scanapparatuur en/ of andere zaken.
6. E-ticket: het bewijs dat de opdrachtnemer aanschaft in het kader van een overeenkomst tussen hem en de opdrachtgever, welke met behulp van de programmatuur is vervaardigd en op basis waarvan de opdrachtnemer met de opdrachtgever een afspraak kan maken.
7. Schriftelijk: als schriftelijke communicatie wordt in deze algemene voorwaarden eveneens begrepen langs elektronische weg tot stand gebrachte communicatie.
 
Artikel 2 Algemeen
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en iedere tot stand gekomen overeenkomst tussen de opdrachtgever en Toolbox55 BV direct of via tickets2work of zijn licentiegevers.
2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten voor de uitvoering waarvan, door Toolbox55 BV direct of via tickets2work of zijn licentiegevers, derden dienen te worden betrokken.
3. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. In het geval dat één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden strijdig zijn met het bepaalde in de overeenkomst, gelden de in de overeenkomst opgenomen bedingen.
5. Vernietiging of nietigheid van één der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In voorkomende gevallen zullen partijen in overleg treden teneinde een vervangende regeling vast te stellen, waarbij zo veel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.
 
Artikel 3 Aanbiedingen en totstandkoming van de overeenkomst
1. Alle aanbiedingen en offertes van Toolbox55 BV, tickets2work en zijn licentiegevers zijn vrijblijvend.
2. Kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod binden Toolbox55 BV, tickets2work en zijn licentiegevers niet.
3. Aan een aanbod dat gebaseerd is op door de opdrachtgever onjuist of onvolledig verstrekte gegevens kan de opdrachtgever geen rechten ontlenen.
4. Tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven, geldt een aanbod niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.
5. Een samengestelde prijsopgave verplichten Toolbox55 BV, tickets2work en zijn licentiegevers niet tot de nakoming van een deel van het in het aanbod vermelde, tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
6. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat het door Toolbox55 BV via tickets2work of zijn licentiegevers schriftelijk uitgebrachte, en specifiek aan de opdrachtgever gerichte aanbod, door de opdrachtgever, schriftelijk is aanvaard.
7. Indien de aanvaarding door de opdrachtgever afwijkt van het aanbod van tickets2work, komt de overeenkomst niet conform de afwijkende aanvaarding tot stand. De afwijkende aanvaarding geldt als een aan Tickets2work gericht aanbod. In dat geval brengt de schriftelijke aanvaarding door tickets2work de overeenkomst tot stand.
 
Artikel 4 Inhoud en wijziging van de overeenkomst
1. Toolbox55 BV verbindt zich via tickets2work jegens de opdrachtgever uitsluitend tot datgene wat is bepaald in het aanvaarde aanbod als bedoeld in lid 7 van het vorige artikel, alsmede tot het bepaalde in deze algemene voorwaarden.
2. Tickets2work en zijn licentiegevers  stellen de programmatuur ter beschikking van de opdrachtgever en verstrekken daarbij de benodigde instructies voor een juiste implementatie daarvan op zijn website. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen draagt de opdrachtgever zelfstandig zorg voor een juiste implementatie van de programmatuur.
3. Gedurende de looptijd van de overeenkomst en de periode dat tickets2work en zijn licentiegevers de programmatuur aan opdrachtgever ter beschikking stellen, zullen tickets2work of zijn licentiegevers    opdrachtgever schriftelijk aangeven in hoeverre en op welke wijze contacten en afspraken die via de programmatuur tussen opdrachtgever en opdrachtnemer tot stand komen door tickets2work of zijn licentiegevers aan opdrachtgever worden gemeld.
4. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de opdrachtgever, van de bevoegde instanties etcetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk werd overeengekomen. Daardoor kan de oorspronkelijk overeengekomen prijs worden verhoogd of verlaagd. Tickets2work zal daarvan zoveel mogelijk vooraf prijsopgaaf doen.
 
Artikel 5 Voldoening van ticketgelden
Betalingen door opdrachtnemers ter zake van e-tickets worden ontvangen door Toolbox55 BV via tickets2work of zijn licentiegevers en verrekend met de tussen de opdrachtgever en Tickets2work overeengekomen en aan tickets2work toekomende vergoedingen. De hoogte van de hier bedoelde vergoedingen, alsmede de afrekening daarvan, wordt bij overeenkomst vastgesteld.
 
Artikel 6 Apparatuur
1. Tenzij voor de terbeschikkingstelling van apparatuur aan de opdrachtgever uit hoofde van een bruikleenovereenkomst uitdrukkelijk een bepaalde termijn is overeengekomen, verliest de opdrachtgever het recht op het gebruik van de apparatuur op het moment dat de overeenkomst is geëindigd. De opdrachtgever is vanaf dat moment verplicht de apparatuur zo spoedig mogelijk te retourneren aan  Toolbox55 BV via tickets2work of zijn licentiegevers. De kosten van verzending van de apparatuur komen voor rekening van de opdrachtgever.
2. Voor zover de levering van apparatuur geschiedt uit hoofde van een bruikleenovereenkomst, is de opdrachtgever verplicht de apparatuur als een goed gebruiker onder zich te houden.
3. Van gebreken aan de geleverde apparatuur doet de opdrachtgever zo spoedig mogelijk mededeling aan tickets2work. De geleverde apparatuur wordt geacht aan de overeenkomst te beantwoorden indien de opdrachtgever tickets2work niet terstond na het moment dat de opdrachtgever redelijkerwijs van het gebrek op de hoogte behoorde te zijn, in kennis stelt van het gebrek.
4. De opdrachtgever is verplicht de schade die gedurende de bruikleenovereenkomst aan de geleverde apparatuur is veroorzaakt via Toolbox55 BV aan Tickets2work te vergoeden
 
Artikel 7 Onderhoud
1. Indien partijen zijn overeengekomen dat tickets2work de geleverde programmatuur zal onderhouden, zal dit geschieden overeenkomstig de gebruikelijke procedures van tickets2work en de daarover, met de opdrachtgever en licentiegevers, gemaakte afspraken.
2. De opdrachtgever is gehouden overeenkomstig de gebruikelijke procedures van tickets2work geconstateerde fouten ten aanzien van de programmatuur gedetailleerd aan tickets2work te melden. Na ontvangst van de melding zal tickets2work naar beste inzicht en vermogen fouten trachten te herstellen. Tickets2work zal de fouten herstellen op de door haar te bepalen wijze, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
3. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen komen onderhoudswerkzaamheden die het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik, van gebruiksfouten of van andere aan de opdrachtgever toe te rekenen oorzaken, separaat voor rekening van de opdrachtgever.
 
Artikel 8 Verplichtingen van de opdrachtgever
1. De opdrachtgever is verplicht tijdig alle - voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst - relevante gegevens en overige informatie aan tickets2work te verstrekken.
2. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van alle door hem verstrekte gegevens.
3. Indien de in lid 1 bedoelde gegevens niet, niet tijdig of anderszins niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van tickets2work staan, zijn tickets2work of zijn licentiegevers gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat de opdrachtgever zijn verplichtingen volledig is nagekomen. Alle hiermee in verband staande extra gemaakte kosten en geleden schade komen voor rekening van de opdrachtgever.
4. De opdrachtgever is verplicht de opdrachtnemer te informeren over regelgeving met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De opdrachtgever begrijpt dat Toolbox55 BV via Tickets2work en zijn licentiegevers  – ten behoeve van een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst – persoonsgegevens van de opdrachtnemer zal verzamelen. De opdrachtgever vrijwaart Toolbox55 BV, tickets2work en zijn licentiegevers van alle aanspraken van de opdrachtnemer ter zake.
 
Artikel 9 Opschorting en ontbinding
1. Toolbox55 BV, tickets2work of zijn licentiegevers zijn bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of - indien de omstandigheden dit rechtvaardigen - de overeenkomst met directe ingang te ontbinden indien de opdrachtgever de verplichtingen uit deze overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst tickets2work ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen.
2. Indien de opdrachtgever in staat van faillissement verkeert, surseance van betaling heeft aangevraagd, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin de opdrachtgever anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, zijn Toolbox55 BV, tickets2work of zijn  licentiegevers gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
3. Voorts is Toolbox55 BV via Tickets2work en zijn licentiegevers gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van Tickets2work of zijn licentiegevers kan worden gevergd.
4. Alle in verband met de opschorting en/ of ontbinding van de overeenkomst te maken extra kosten en geleden schade komen voor rekening van de opdrachtgever.
5. De opdrachtgever maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Toolbox55 BV, Tickets2work of zijn licentiegevers op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- en ontbindingsrecht.
6. Indien Toolbox55 BV, tickets2work of zijn licentiegevers de overeenkomst op grond van dit artikel ontbinden, zijn alle vorderingen op de opdrachtgever terstond opeisbaar.
 
Artikel 10 Prijzen en betalingen
1. De van toepassing zijnde prijzen en nadere betalingscondities voor zover die niet plaatsvinden via tickets2work of zijn licentiegevers zijn bij afzonderlijke overeenkomst met Toolbox55 BV vastgesteld.
2. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle bedragen in de afzonderlijke overeenkomsten exclusief btw.
3. Onverminderd hetgeen omtrent voldoening van ticketgelden in artikel 5 is bepaald, dienen betalingen te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, op de door tickets2work direct of via Toolbox55 BV of zijn licentiegevers voorgeschreven wijze.
4. Indien tijdige betaling achterwege blijft, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Vanaf het moment dat het verzuim intreedt, is de opdrachtgever de dan wettelijke handelsrente verschuldigd. De wettelijke handelsrente wordt berekend tot en met de dag dat het volledig openstaande bedrag is voldaan.
5. Alle redelijke kosten ter voldoening van verschuldigde bedragen, ten aanzien waarvan de opdrachtgever in verzuim is, komen voor zijn rekening. De buitengerechtelijke kosten worden berekend volgens de Wet Incassokosten 2012.
 
Artikel 11 Intellectueel eigendom
1. Tenzij hiervan schriftelijk is afgeweken, berusten alle rechten van intellectuele eigendom op alle krachtens de overeenkomst geleverde programmatuur uitsluitend bij Toolbox55 BV, tickets2work of zijn licentiegevers.
2. Indien en voor zover tickets2work via Toolbox55 BV of zijn licentiegevers programmatuur waarvan derden rechthebbende zijn aan de opdrachtgever ter beschikking stelt, is de opdrachtgever verantwoordelijk voor de naleving van de daaraan eventueel verbonden aanvullende voorwaarden. De opdrachtgever vrijwaart Toolbox55 BV, Tickets2work en zijn licentiegevers van aanspraken van derden ter zake.
3. De opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden overeenkomstig het bepaalde in deze algemene voorwaarden, dan wel overeenkomstig hetgeen anderszins uitdrukkelijk is overeengekomen. Voor het overige zal de opdrachtgever de programmatuur niet verveelvoudigen en slechts gebruiken voor het doel waarvoor de programmatuur aan de opdrachtgever ter beschikking is gesteld. De opdrachtgever zal de tussen partijen overeengekomen gebruiksbeperkingen steeds stipt naleven.
4. Een aan de opdrachtgever toekomend recht is niet overdraagbaar en mag niet in sublicentie worden gegeven.
5. Het is de opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding ten aanzien van de programmatuur omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom te verbergen, te verwijderen of te wijzigen.
 
Artikel 12 Eigendomsvoorbehoud
1. In het kader van een koopovereenkomst door Toolbox55 BV via Tickets2work en zijn licentiegevers    geleverde zaken blijven zijn eigendom totdat de opdrachtgever al zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de overeenkomst deugdelijk is nagekomen.
2. Het is de opdrachtgever verboden de geleverde zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust, te vervreemden, te verpanden of op andere wijze te bezwaren.
3. De opdrachtgever is verplicht de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust met inachtneming van de redelijke zorgvuldigheidseisen te bewaren en als herkenbaar eigendom van Toolbox55 BV, Tickets2work of zijn licentiegevers te bewaren en onder zich te houden.
4. De opdrachtgever is verplicht om, ten aanzien van de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust, Toolbox55 BV, Tickets2work en zijn licentiegevers onmiddellijk in kennis te stellen van het gegeven:
   * dat de opdrachtgever in staat van faillissement verkeert;
   * dat de opdrachtgever surseance van betaling heeft aangevraagd;
   * dat op de opdrachtgever de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing is verklaard;
   * dat enig beslag op de zaken wordt gelegd, waarbij de opdrachtgever de curator of beslagleggende deurwaarder meedeelt dat de zaken eigendom zijn van Toolbox55 BV.
5. Indien de opdrachtgever in verzuim is ten aanzien van zijn betalingsverplichtingen, is Tickets2work of zijn licentiegevers via Toolbox55 BV zonder enige voorafgaande sommatie en/ of ingebrekestelling gerechtigd de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust terug te vorderen en de overeenkomst te ontbinden. De opdrachtgever verleent Tickets2work en zijn licentiegevers via Toolbox55 BV bij voorbaat toestemming, en zal haar alle gelegenheid verschaffen om de zaken zo nodig terug te halen. Terughalen van de zaken geschiedt voor rekening van de opdrachtgever.
 
Artikel 13 Aansprakelijkheid en vrijwaring
1. Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid zijn Toolbox55 BV, Tickets2work en zijn licentiegevers niet aansprakelijk voor enige schade door de opdrachtgever of derden geleden. Toolbox55 BV en daardoor Tickets2work en zijn licentiegevers zijn met name niet aansprakelijk voor schade als bedoeld in de volgende leden van dit artikel.
2. Voor gevolgschade, waaronder geleden verlies en gederfde winst.
3. Voor schade als gevolg van storingen of onderhoud in de voor de uitvoering van de overeenkomst gebruikte programmatuur.
4. Voor misbruik, vervalsing van e-tickets of ander onrechtmatig handelen van de opdrachtnemer of derden.
5. Voor schade als gevolg van omstandigheden die niet te wijten zijn aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Daaronder wordt in elk geval begrepen schade als gevolg van tekortkomingen van derden van wie de dienstverlening van tickets2work en zijn licentiegevers afhankelijk zijn en die zich buiten de macht van tickets2work of zijn licentiegevers hebben voorgedaan.
6. Indien onverminderd het bepaalde in dit artikel onherroepelijk komt vast te staan dat enige wettelijke grond tot schadevergoeding aanleiding geeft, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de in het kader van de betreffende overeenkomst bedongen prijs, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
7. Nimmer zal de aansprakelijkheid van Toolbox55 BV, tickets2work en zijn licentiegevers meer belopen dan het bedrag dat in het kader van een door hen afgesloten aansprakelijkheidsverzekering onder de gegeven omstandigheden wordt uitgekeerd.
8. De opdrachtgever vrijwaart Toolbox55 BV, tickets2work en zijn licentiegevers van aanspraken van de opdrachtnemer en derden met betrekking tot een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer en elke andere vorm van onrechtmatig handelen van de opdrachtgever jegens de opdrachtnemer.
 
Artikel 14 Slotbepalingen
1. Op elke overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Partijen zullen eerst een beroep doen op de rechter nadat zij zich optimaal hebben ingespannen het geschil in onderling overleg te beslechten.
3. Tenzij een dwingende wetsbepaling anders voorschrijft, is uitsluitend de rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Toolbox55 BV en tickets2work bevoegd van geschillen kennis te nemen.